Loading...

Ang mga sumusunod ang mga karaniwang hakbang sa pag-aaplay ng trabaho sa ibang bansa:

STEP 1: Dumalo sa Pre-Departure Orientation Seminar (PDOS) na sinasagawa ng POEA sa kanilang pangunahing opisina o sa mga POEA Regional Office.

STEP 2: Isumite ang application form at mga rekisitos o requirements.

Kakailanganin mo ang mga sumusunod na dokumento:

 • Personal data sheet
 • Talaan ng paaralang pinasukan (Transcript of Records)
 • Diploma sa high school at/o kolehiyo
 • Katibayan ng trabahong pinasukan (Certificate(s) of Employment)
 • Katibayan ng pagkakapasa sa Board (Board Certificate(s))
 • Katibayan ng pagsasanay at kaalaman (Training and Trade Certificates) (if applicable)
 • Pasaporte (Passport)
 • 2x2 Litrato

STEP 3: Sumailalim sa panimulang interbyu at ebalwasyon

Kailangan mong dumalo sa isang pre-application orientation na isasagawa ng recruiter o lokal na ahente upang malaman ang mga detalye ng inaalok na trabaho.

Kung ikaw ay umabot sa minimum na kwalipikasyon para sa trabaho, ipagbibigay-alam sa iyo ng recruiter o lokal na ahente ang tungkol sa alok na trabaho o employment offer, at maaaring kailangan mong sumailalim sa pagsusulit o exam at/o interbyu, at iba pang proseso.

STEP 4: Sumailalim sa Pagsusuri sa Kalusugan at Kaalaman o Medical and Trade Testing

Kapag napili, ikaw ay aatasang tumungo sa isang sertipikadong pagamutan o accredited medical clinic para sa basic medical examination, para masigurong mabuti ang iyong kalusugan para sa papasukang trabaho. Kung kakailanganin, ikaw din ay kukuha ng exam sa isang sertipikadong o certified testing center ng TESDA.

STEP 5: Pagtalakay sa mga Tuntunin at Kondisyon ng Trabaho o Terms and Conditions of Employment at Pagpirma ng Kontrata

Kapag ikaw ay pumasa sa pagsusuring medikal at pagsusulit sa kaalaman, papipirmahin ka na ng kontrata o employment contract.

PAALALA: Bago pumirma ng kontrata, basahin muna at pag-aralan ang lahat ng probisyon. Huwag pumirma ng kontrata o magbayad ng anumang halaga hangga't hindi lubusang naunawaan, naiintindihan o sinasang-ayunan ang mga nakasulat na kondisyon sa kontrata. Humingi ng resibo ng anumang halagang binayad, kung meron man.

STEP 6: Pagproseso ng iyong mga dokumento sa POEA at kaukulang embahada/opisina.

Ipo-proseso ng iyong ahensya ang iyong mga dokumento sa mga sumusunod:

 • Kaukulang embahada para sa pag-iisyu at pagtatatak ng iyong visa
 • Philippine Overseas Employment Administration (POEA) para sa pagtatala at dokumentasyon ng mga kontrata at pag-iisyu ng eReceipt o Overseas Employment Certificate (OEC)
 • Department of Foreign Affairs (DFA) kung ang ilang dokumento ay kailangan ng pagsasalin o pagpapatunay (hal., ang kontrata ay buong nakasulat sa ibang lenggwahe)
 • Kaukulang kumpanya ng eroplano o airline company para sa pag-iisyu ng booking certificate o Prepaid Ticket Advice (PTA)

STEP 7: Pagdalo sa Pre-Departure Orientation Seminar (PDOS)

Ikaw ay kailangang sumailalim sa isang PDOS na isang importanteng requirement bago umalis ng bansa.

STEP 8: Pagpapatunay at paglipad (Validation and departure)

Tumungo sa POEA Labor Assistance Center para makumpirma ng opisyal ng POEA ang iyong OEC, bago mo asikasuhin ang iba pang rekisitos ng paliparan o airline requirements.